reth_fortezza.jpg
 

 

 

 

ΣΥΡΙΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
13/03/08

Συριακή Αραβική Δημοκρατία
Υπουργείο Οικονομικών & Εμπορίου

Οδηγίες Νο. 45

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος A του νομοθετικού διατάγματος Ν. 8 του 2007 περί επενδύσεων ,
(Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των διμερών και πολυμερών διεθνών συμφωνιών σχετικά με τις επενδύσεις και τη διασφάλιση αυτών των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στη Συριακή Αραβική Δημοκρατία και οι οποίες έχουν υπογραφεί με άλλες χώρες ή με Διεθνείς και Αραβικούς Οργανισμούς ).

Παραθέτουμε παρακάτω τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι επενδυτές , υπήκοοι Αραβικών ή ξένων χωρών, ώστε να λαμβάνουν την έγκριση της Συριακής πλευράς προκειμένου να διασφαλίσουν τις επενδύσεις τους αποκλειστικά από μη εμπορικούς κινδύνους :

1- Ο επενδυτής - υπήκοος Αραβικών ή ξένων χωρών οφείλει να υποβάλλει γραπτό αίτημα στο Υπουργείο Οικονομίας & Εμπορίου προκειμένου να λάβει έγκριση για τη διασφάλιση του έργου του ή της συμμετοχής του ή του μεριδίου του σε κάποιο έργο . Η έγκριση δίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και τις ισχύουσες επενδυτικές ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένου του επενδυτικού νόμου που αφορά στις Συριακές ελεύθερες ζώνες , από τον Οργανισμό Ασφάλισης Επενδύσεων με τον οποίο η Συριακή Αραβική Δημοκρατία έχει υπογράψει επίσημη συμφωνία.

2- Το αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομίας & Εμπορίου πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα εξής στοιχεία :

Α- Το όνομα του επενδυτή σύμφωνα με την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του .
Επίσης , πρέπει να αναφέρεται η σημερινή του υπηκοότητα και η ιθαγένεια, αν
υπήρχε, καθώς και η χώρα διαμονής , η μόνιμη διεύθυνση , ο αριθμός τηλεφώνου του και το φαξ .

Β- Τη νομική μορφή του σχετικού έργου ( Ανώνυμη Εταιρία , ΕΠΕ , ΟΕ ή ατομική).

Γ- Το ποσοστό και την αξία της συμμετοχής του επενδυτή στο έργο ,αν κατέχει το
έργο εξολοκλήρου ή ένα μέρος ή μετοχές ,και να φανεί η πραγματική αξία
υπολογιζόμενη με το τοπικό νόμισμα ή με το ξένο νόμισμα σύμφωνα με την
ισχύουσα ισοτιμία . Επίσης , πρέπει να καθοριστεί το ποσόν που πρόκειται να
ασφαλιστεί .

Δ- Το είδος του έργου που επιθυμεί να δημιουργήσει (Βιομηχανικό Αγροτικό
Υπηρεσίες Τουριστικό Μεταφορές κλπ .) και να αναφερθούν οι επενδυτικοί
νόμοι βάσει των οποίων δίνεται η άδεια του έργου .

Ε- Το αίτημα συνοδεύεται από πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία που
αποδεικνύει την αποδοχή της για διασφάλιση του έργου .3- Το Υπουργείο Οικονομίας & Εμπορίου σε συντονισμό με το Υπουργείο
Οικονομικών και σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία, καθορίζει το ποσοστό
του ξένου κεφαλαίου με το οποίο συμμετέχει ο επενδυτής στο έργο . Το ποσόν
κατατίθεται στον ανοιχτό λογαριασμό του έργου σε κάποια από τις τράπεζες της
χώρας και σε ξένο νόμισμα .

4- Το Υπουργείο Οικονομίας & Εμπορίου ειδοποιεί τον αιτούντα και τον
ενδιαφερόμενο Οργανισμό Ασφαλίσεων για την έγκρισή του ή μη . Η ειδοποίηση
γίνεται εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στη συμφωνία η οποία έχει
υπογραφεί με το συγκεκριμένο οργανισμό .

5- Η αρχική έγκριση του Υπουργείου Οικονομίας & Εμπορίου δεν δίνει κανένα
νομικό δικαίωμα στο συγκεκριμένο Οργανισμό Ασφαλίσεων ή στον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο . Επίσης ,το συγκεκριμένο Υπουργείο ή άλλη Συριακή υπηρεσία
δε δεσμεύονται υλικά ή ηθικά . Η διασφάλιση δεν ισχύει παρά μόνο όταν εκδοθεί η
τελική έγκριση του Υπουργείου Οικονομίας & Εμπορίου και τούτο γίνεται όταν ο
επενδυτής λαμβάνει όλες τις εγκρίσεις και τις άδειες που απαιτούνται για το έργο
όπως :
- Τη σχετική απόφαση από την αρμόδια εισηγητική αρχή η οποία εντάσσει το
έργο σε έναν από τους επενδυτικούς νόμους που ισχύουν στη Συριακή
Αραβική Δημοκρατία .
- Σχετική απόφαση για τη σύσταση της εταιρίας ,όταν η νομική μορφή του έργου
αναφέρεται σε ίδρυση εταιρίας ,παράλληλα με τη δημοσίευσή της και τη
νόμιμη εγγραφή της.
- Έκδοση της νόμιμης άδειας από το Υπουργείο ή την αρμόδια αρχή σύμφωνα
με την απόφαση της εισηγητικής αρχής .

6- Το ποσόν της αποζημίωσης που καταβάλλεται στον ασφαλισμένο δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσόν της ασφάλισης που έχει συμφωνηθεί με
τον αρμόδιο Οργανισμό Ασφαλίσεων.

7- Το Υπουργείο Οικονομίας & Εμπορίου ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους
οργανισμούς ασφαλίσεων .

8- Οι οδηγίες αυτές αντικαθιστούν τις οδηγίες που αναφέρονται στην επιστολή του
Υπουργείου Οικονομίας & Εξωτερικού Εμπορίου αρ. 8478/9/Μ στις 14/11/1997 .

Παρακαλούμε για δική σας ενημέρωση και ενέργεια .Υπουργός Οικονομίας & Εμπορίου Υπουργός Οικονομικών
Δρ. Αμερ Χούσνι Λούτφι Δρ. Μοχάμεντ Ελ Χουσείν

 

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες