reth_limani.jpg
 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ.
23/02/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Πειραιάς,15 Φεβρουαρίου 2016

Αριθμός Ηλεκτρονικής Διακήρυξης: 01/2016 Αριθ.Πρωτ.: 2832.6/12809/2016

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2Ο προκηρύσσει ηλεκτρονικό, τακτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια « Προμήθεια Είδους (Α): Δύο (02) Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων, Είδους (Β): Ενός (01) οχήματος μεταφοράς υλικών κλειστού τύπου Van μεικτού βάρους έως 3500kg και Είδους (Γ): Ενός (01) οχήματος μεταφοράς υλικών (Μεικτής Χρήσης) μεικτού βάρους 3500kg», όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 01/2016 Διακήρυξης.
Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

 • Αριθμός ηλεκτρονικής διακήρυξης: 01/2016.
 • Συστημικός Αριθμός: 18337, 18338, 18339
 • Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη.
 •   Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: #470.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τελών ταξινόμησης). Η δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα καλυφθεί 100% από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2016, ΚΑΕ 2252.
 •   Τόπος παράδοσης: Ο τόπος παράδοσης των οχημάτων, είναι ο λιμένας Πειραιά στις εγκαταστάσεις του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1, Πειραιάς).
 •   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά προσφορές είτε για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών είτε μεμονωμένα για κάθε είδος ξεχωριστά, όπως τα είδη αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της αριθμ. 01/2016 Διακήρυξης.
 •   Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: 16-02-2016.
 •   Χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών: Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΣΤ’ - Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθμ. 01/2016 Διακήρυξης, δεν μπορεί να υπερβεί τους επτά (07) μήνες για το είδος Α και τους πέντε (05) μήνες για τα είδη Β και Γ, από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης.
 •   Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 08-04-2016 και ώρα 15:00, στη
 • διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., η δε διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί την 14-04-2016 και ώρα 11:00 στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη/Πύλη Ε1-Ε2/Λιμένας Πειραιά, 3ος όροφος, Γρ. 317) από την αρμόδια Επιτροπή.
 •   Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), από την 01-04-2016 και ώρα 09:00 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στην αριθ. 01/2016 Δ/ξη.
 •   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 •   Γλώσσα προσφορών η Ελληνική.
 •   Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
 •   Τρόπος Πληρωμής: Μοναδικό τρόπο πληρωμής αποτελεί η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του κάθε είδους. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας του κάθε υπό προμήθεια είδους, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους αυτού, ύστερα από έγγραφη εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας του πρώτου συμβαλλομένου και μετά από τη διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής, στο Πράσινο Ταμείο. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του
 • Κ.Π.Δ. (π.δ. 118/07), την υπ΄ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών και την υπ’ αριθμ. 46274/2014 (ΦΕΚ Β’ 2573) ΚΥΑ.
 •   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών που συμμετέχουν πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας (άνευ Φ.Π.Α.) αξίας του κάθε είδους (όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α’ της διακήρυξης) για τα οποία ο συμμετέχων υποβάλλει προσφορά και ισχύει όπως προβλέπεται στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014 και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της αριθ. 01/2016 Δ/ξης.


Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών (e-mail: dipea.b@yna.gov.gr, fax: 213 137 1361) και στα τηλ. 213 137 1081/4653 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επισημαίνεται ότι η Απόφαση της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: Διαγωνισμοί Προμηθειών» Τακτικοί Διαγωνισμοί και στο διαδικτυακό τόπο του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (www.yen.gr) στο σύνδεσμο «Διακηρύξεις», ενώ ολόκληρη η Διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής
Πλοίαρχος Λ.Σ.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ Παναγιώτης

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες