reth_limani_old.jpg
 

 

 

 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015
7/1/2015

            Ανταποδοτικά τέλη αντικαθιστούν την συνδρομή που πλήρωναν στα επιμελητήρια όλες οι επιχειρήσεις αφού από την 1η Ιανουαρίου του 2015 καταργήθηκε η υποχρεωτική συνδρομή των μελών.

            Συγκεκριμένα σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γεράσιμου Γιακουμάτου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3586/Β/31-12-2014, προβλέπονται τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

 Τα Επιμελητήρια παρέχουν στα μέλη τους, άμεσες και έμμεσες ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπως ορίζουν οι διατάξεις του ν. 2081/1992 όπως ισχύει, και έχουν ως εξής:

  1. Οι αρμοδιότητες δημοσίου δικαίου που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα,
  2. Η συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο νομικών προσώπων που εξυπηρετούν ευρύτερο δημόσιο συμφέρον,
  3. Η λειτουργία των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.,
  4. Η συμβολή στις διαδικασίες ενιαίας και απλοποιημένης αδειοδότησης,
  5. Για προώθηση ένταξης στην ζήτηση νέων παραγωγικών διαδικασιών, ανάληψη πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και κατάρτισης και χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων,
  6. Η υποβολή προς την Πολιτεία εισηγήσεων συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα για θέματα πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης, εμπορικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία,
  7. Η συμμετοχή σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής και η μέριμνα με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της μεταποίησης, του τομέα υπηρεσιών με έμφαση τις εξαγωγές και γενικά για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας,
  8. Η καταγραφή συστηματικά των εμπορικών και επαγγελματικών εθίμων και η παροχή πληροφοριών στα μέλη τους και στην Πολιτεία για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και για άλλα συναφή θέματα,
  9. Η ενημέρωση των μελών τους για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα,

10. Η μελέτη των τάσεων και εξελίξεων στην εθνική οικονομία και η υποβολή σχετικών προτάσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας,

11. Η εκπόνηση μελετών για τα μέλη τους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές αγορές, στις οποίες αυτά πρόκειται να δραστηριοποιηθούν και η έκδοση κλαδικών μελετών,

12. Η ανάληψη, από μόνα τα Επιμελητήρια ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, της διαχείρισης: 

α. βιομηχανικών και ελεύθερων ζωνών,

β. εμπορικών κέντρων,

γ. μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων,

δ. σταθμών,

ε. λιμένων,

στ. αιθουσών δημοπρασιών,

ζ. γενικών αποθηκών,

η. εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων,

13. Η σύσταση εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με σκοπούς

α. την ανάπτυξη της πληροφορικής,

β. τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών τους ή και τρίτων,

γ. την εφαρμογή κάθε μορφής κοινοτικών προγραμμάτων ή την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου επιμελητηριακού σκοπού,

14. Η ανάληψη και διεκπεραίωση κατΆ εξουσιοδότηση των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας και κάθε άλλου έργου συναφούς με τον σκοπό τους, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού,

15. Η διεξαγωγή σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3369/2005 όπως ισχύει,

16. Η έκδοση περιοδικών ή βιβλίων και η επιχορήγηση τέτοιων εκδόσεων, οικονομικού κυρίως περιεχομένου,

17. Η επιχορήγηση πρωτοβουλιών, που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας των Επιμελητηρίων ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας,

18. Η επιχορήγηση πολιτιστικών, κοινωνικών και εθνικών εκδηλώσεων,

19. Η απονομή βραβείων ή άλλων τιμητικών διακρίσεων για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες,

20. Η οικονομική ενίσχυση συλλόγων και εργοδοτικών οργανώσεων,

21. Η υποβολή, ύστερα από αίτηση μέλους ή υποψηφίου μέλους τους, ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας αιτημάτων και δικαιολογητικών για λογαριασμό των μελών ή υποψηφίων μελών τους, η συγκέντρωση και παράδοση σΆ αυτά κάθε πιστοποιητικού και εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης οιουδήποτε βαθμού ή από δικαστικές αρχές, εφόσον τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα του μέλους ή του υποψηφίου μέλους, το οποίο υπέβαλε την σχετική αίτηση,

22. Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας, που αποδεδειγμένα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των σκοπών τους και στην εθνική οικονομική ανάπτυξη. 

  ΑΡΘΡΟ 2

Οι ανωτέρω ανταποδοτικές υπηρεσίες, οι οποίες προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Επιμελητηρίων σύμφωνα με το ν. 2081/1992 όπως ισχύει, είναι δυνατόν να παρέχονται σε κάθε μέλος του Επιμελητηρίου, με καταβολή στο οικείο Επιμελητήριο ετήσιας συνδρομής,  το εύρος της οποίας ορίζεται ανά νομική μορφή ως εξής:

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Α.Ε.

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Α.Ε.

Ε.Ο.Ο.Σ.

 

50-100¤

Ε.Π.Ε.

Ι.Κ.Ε.

Συν.Π.Ε.

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ε.Π.Ε.

 

 

                 40-70¤

Ο.Ε.

Ε.Ε.

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ο.Ε. & Ε.Ε.

Αστικές Εταιρείες

Κοινοπραξίες

 

30-50¤

Ατομικές Επιχειρήσεις

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ατομικών Επιχειρήσεων

 

10-20¤

 

Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων δύνανται να καταβάλουν σχετική ετήσια συνδρομή ανάλογα με τον αριθμό τους, ως εξής:

 

i. Έως 10 υποκαταστήματα, το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης

ii. Από 11 έως 100 υποκαταστήματα, το 1/3 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης

iii. Από 100 υποκαταστήματα και πλέον, το 1/4 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 3

 

Προκειμένου για την παροχή στα μέλη των Επιμελητηρίων των κατωτέρω ανταποδοτικών υπηρεσιών, κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει στο οικείο Επιμελητήριο ενιαίο τέλος υπηρεσίας, που ορίζεται ως εξής:

 

Περιγραφή ανταποδοτικής υπηρεσίας

Ενιαίο τέλος

Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής

  5,00 ¤

Χορήγηση Ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής

10,00 ¤

Χορήγηση πιστοποιητικού ιστορικού άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (για χρήση στα Ασφαλιστικά ταμεία)

10,00 ¤

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών τους

  5,00 ¤

Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων

10,00 ¤

Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό καταγωγής

  5,00 ¤

Χορήγηση Καρνέ ΑΤΑ

10,00 ¤

 

 Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζονται ετησίως με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

 

¶ρθρο 4

 

Πέραν των ανωτέρω ανταποδοτικών υπηρεσιών, τα Επιμελητήρια μπορούν να παρέχουν και άλλες υπηρεσίες, το δε ύψος του σχετικού τέλους αυτών καθορίζεται με ανάλογη διαδικασία.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Τα μέλη των Επιμελητηρίων οφείλουν να καταβάλουν τα ποσά των άρθρων 2 έως 4 της παρούσης εντός εκάστοτε οικονομικού έτους, για το οποίο παρασχέθηκαν οι αντίστοιχες υπηρεσίες, καθόσον η καταβολή τους αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παροχή της οποιασδήποτε ανταποδοτικής Υπηρεσίας των Επιμελητηρίων προς τα μέλη τους.

Η είσπραξη των ποσών αυτών γίνεται με μέριμνα των Επιμελητηρίων και σε περίπτωση μη καταβολής από μέλη τους, του νομικού προσώπου των οποίων δεν έχει επέλθει οριστική λύση ή δεν έχει διακοπεί η δραστηριότητά του και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., τα ποσά αυτά δύνανται να βεβαιώνονται από τα Επιμελητήρια και να αποστέλλονται προς είσπραξη μέσω των Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 ΑΡΘΡΟ 6

Ειδικές διατάξεις, που θεσπίζουν ειδικά τέλη για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά διαιτησίες, πραγματογνωμοσύνες, αδειοδοτήσεις, ειδικές εκδόσεις από τα Επιμελητήρια, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Η παρούσα υπουργική απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες